[/vc_column]

 

 

Algemene voorwaarden
Exceptional Weddings & Events
Sina van Harn
Penhoren 14
2201 VS NOORDWIJK
Mobiel : 06 – 52 246 337
KVK Den Haag: 65613589
E-mail : info@exceptionalweddings.nl

 

 

Definities
Gebruiker:
Onder de gebruiker van de algemene voorwaarden wordt verstaan Exceptional Weddings & Events, statutair gevestigd te Noordwijk, Penhoren 14.
Opdrachtgever:
Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam Exceptional Weddings & Events een bruiloft, verloving, jubileum of ander event organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.
Leverancier:
Onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert van een door Exceptional Weddings & Events te organiseren bruiloft, verloving, jubileum of ander event.
Overeenkomst:
De overeenkomst tot dienstverlening.

 

Artikel 2 – totstandkoming en inhoud overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per brief) een aanbod van Exceptional Weddings & Events aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van Exceptional Weddings & Events schriftelijk een bevestiging van de overeenkomst.
2.2 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Indien Exceptional Weddings & Events de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot opdracht tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.
2.4 De prijzen in genoemde offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
2.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Exceptional Weddings & Events daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Exceptional Weddings & Events anders aangeeft.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Exceptional Weddings & Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.7 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.8 Exceptional Weddings & Events kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een opdracht ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad of het uitblijven van leveringen door de toeleveranciers van Exceptional Weddings & Events, het tenietgaan van goederen of het niet uitvoeren van opdrachten ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. Exceptional Weddings & Events is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Voorgaande is van toepassing betreffende de bruidslijsten alsook het plannen van de bruiloft, een event en alles wat daarbij komt kijken. Exceptional Weddings & Events is wel verplicht de gevolgen te beperken door de nodige maatregelen te nemen.
2.9 Exceptional Weddings & Events zal bij onvoorziene omstandigheden waar Exceptional Weddings & Events de opdracht niet kan uitvoeren, zorg dragen voor vervanging in de vorm van een collega weddingplanner, of een gelijkwaardige oplossing, overeen te komen tussen opdrachtgever en dienstverlener.
2.10 De prijzen betreffen diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan Exceptional Weddings & Events. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Exceptional Weddings & Events zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goede weddingplanner/organisator event uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Exceptional Weddings & Events het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Exceptional Weddings & Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Exceptional Weddings & Events worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Exceptional Weddings & Events zijn verstrekt, heeft Exceptional Weddings & Events het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Exceptional Weddings & Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Exceptional Weddings & Events is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
3.5 Indien door Exceptional Weddings & Events of door Exceptional Weddings & Events ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.6 Opdrachtgever vrijwaart Exceptional Weddings & Events dan wel door Exceptional Weddings & Events ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
3.7 Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om Exceptional Weddings & Events als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Exceptional Weddings & Events zelf of een werknemer die daartoe schriftelijk gemachtigd is en aan u bevestigd, door Exceptional Weddings & Events. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen te leveren waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.
3.8 Opdrachtgever vrijwaart Exceptional Weddings & Events of derden welke in opdracht van Exceptional Weddings & Events werken voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 4 – Wijzigen van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Exceptional Weddings & Events zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Exceptional Weddings & Events de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4.4 In afwijking van lid 4.3 zal Exceptional Weddings & Events geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Exceptional Weddings & Events kunnen worden toegerekend.
4.5 Exceptional Weddings & Events behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Exceptional Weddings & Events is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
4.6 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Exceptional Weddings & Events daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 5 – leveringstermijnen
5.1 Indien de opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door Exceptional Weddings & Events.
5.2 Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van Exceptional Weddings & Events. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.
5.3 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door een toeleverancier de termijn overschreden, dan is in geen geval de weddingplanner/organisator evenement aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook.

 

Artikel 6 – betaling
6.1 Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 40% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Exceptional Weddings & Events anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt twee maanden voor de bruiloft/het event een tweede factuur voor 40% gebaseerd op het totaal bedrag. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Na de bruiloft/het event, ontvangt de opdrachtgever een derde en tevens laatste factuur van op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ontstaan in de opdrachtbevestiging. De laatste factuur bevat ook alle uitgaven, vergoedingen, kosten voor huur en transportkosten of hotels, evenals alle andere kosten gemaakt door Exceptional Weddings & Events. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
6.2 De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Exceptional Weddings & Events is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. Exceptional Weddings & Events is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
6.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Exceptional Weddings & Events op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6.4 Exceptional Weddings & Events heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te later strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Exceptional Weddings & Events kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde van de toerekening aanwijst. Exceptional Weddings & Events kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6.5 Is opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 25% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 250 Euro en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.
6.6 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
6.7 Exceptional Weddings & Events behoud zich het recht het bedrag ineens op te eisen indien daarvoor gegronde redenen zijn.
6.8 Voorts is Exceptional Weddings & Events gerechtigd prijsstijgingen betreffende toeleveranciers door te berekenen aan opdrachtgever indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen en producten zijn gestegen.
6.9 Bovendien mag Exceptional Weddings & Events het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Exceptional Weddings & Events, dat in redelijkheid niet van Exceptional Weddings & Events mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Exceptional Weddings & Events zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Exceptional Weddings & Events zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
6.10 Indien Exceptional Weddings & Events hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

Artikel 7 – Promotiemateriaal
7.1 Opdrachtgever geeft Exceptional Weddings & Events toestemming om de naam van opdrachtgever en het promotiemateriaal, zoals foto\’s en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden.
7.2 Exceptional Weddings & Events kan promotiemateriaal gebruiken voor promotie doeleinden zoals referentie op website, een blog, beursmateriaal, etc.
7.3 Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van het promotie programma van Exceptional Weddings & Events.

 

Artikel 8 – Onderzoek, klachten en reclames
8.1 Reclames dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Exceptional Weddings & Events te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Exceptional Weddings & Events ingediende facturen, tijdig te voldoen.
8.2 Exceptional Weddings & Events dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, hetzij de geleverde producten en/of diensten gratis vervangen na terug levering daarvan in de originele toestand.
8.3 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
8.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 aansprakelijkheid.

 

Artikel 9 – Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
9.1 Exceptional Weddings & Events heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling.
Exceptional Weddings & Events heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
9.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Exceptional Weddings & Events gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Exceptional Weddings & Events recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Exceptional Weddings & Events zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
9.4 Exceptional Weddings & Events is bevoegd de nakomingen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst Exceptional Weddings & Events ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft.
9.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Exceptional Weddings & Events op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Exceptional Weddings & Events de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.6 Exceptional Weddings & Events behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
9.7 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Exceptional Weddings & Events gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 80% van de totale som van de opdracht bij opzeggen tot 4 weken voor de levering, of 90% van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de levering, of 100% van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering.
9.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Exceptional Weddings & Events, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
9.9 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

• Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
• Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
• Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9.10 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
9.11 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Indien Exceptional Weddings & Events aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 Indien Exceptional Weddings & Events aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Exceptional Weddings & Events in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

• De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Exceptional Weddings & Events aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
• Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.4 Exceptional Weddings & Events is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker.
10.6 Exceptional Weddings & Events is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden waaronder toeleveranciers e.a.

 

Artikel 11 Vrijwaring
11.1 De opdrachtgever vrijwaart Exceptional Weddings & Events voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11.2 Indien opdrachtgever aan Exceptional Weddings & Events informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 12 Overmacht
12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
12.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
12.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.5 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13 Geheimhouding
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 14 Geschillen
14.1 Geschillen kunnen met uitsluiting van de Burgerlijke rechter worden beslecht door een (branche) commissie.
14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of met tussenkomst van de (branche) commissie te beslechten.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht
15.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag.
16.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
16.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Artikel 17 Privacyreglement
17.1 Alle door de klant ingevoerde of aangegeven gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van de opdracht en planning van de overeenkomst. Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.