[/vc_column]

 

 

Algemene Voorwaarden
Exceptional Weddings & Events

High-end Weddingplanner | Exclusieve Eventplanner | Bloemstyling | Ceremonieel spreker

(versie juni 2020)

 

 Inleiding

Wat goed dat je dit document leest!
Natuurlijk wil je graag weten onder welke voorwaarden jij zaken doet met Exceptional Weddings & Events.

Exceptional Weddings & Events is een eenmanszaak, gedreven door Sina van Harn.
Exceptional Weddings & Events is jouw weddingplanner en stylist gespecialiseerd in de buitengewone, exclusieve en exceptionele bruiloften. Naast het organiseren van bruiloften en events, behoort ook bloemstyling, ceremonieel spreken tot de dienstverlening.
Exceptional Weddings & Events is bovendien verkozen tot een van de drie beste weddingplanners van Nederland!

Exceptional Weddings & Events werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel consumenten als bedrijven en kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Hieronder worden allereerst de begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Verder lees je onder welke voorwaarden Exceptional Weddings & Eventshaar diensten en/of producten levert.

Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij- en wij-vorm te schrijven.

 

Zijn de voorwaarden op onderdelen onduidelijk, schroom niet om je vraag te stellen.

 

 

Bedrijfsgegevens

Exceptional Weddings & Events
Penhoren 14
2201 VS Noordwijk

KvK-nummer     : 65 61 35 89
BTW-nummer    : NL002524779B88

www.exceptionalweddings.nl

info@exceptionalweddings.nl

 1. 06 – 52 24 63 37

 

Inhoudsopgave

 

Artikel 1. Definities
p. 4

Artikel 2. Algemeen
p. 5

Artikel 3. Hoe een overeenkomst (oftewel opdracht) tot stand komt
p. 6

Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst en de levering
p. 6

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

p. 7

Artikel 6. Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

p.9

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidstelling
p. 9

Artikel 8. Intellectueel eigendom

p. 9

Artikel 9. Annulering

p. 9

Artikel 10. Herroepingsrecht

p. 11

Artikel 11. Uitsluiting herroepingsrecht

p. 12

Artikel 12. Aansprakelijkheid

p. 12

Artikel 13. Inschakelen van derden
p. 13

Artikel 14. Klachten

p. 13

Artikel 15. Overmacht

p. 13

Artikel 16. Geheimhouding en AVG

p. 15

Artikel 17. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

p. 15

Artikel 18. Geschillenregeling en toepasselijk recht
p. 15

 

 

 

 

Artikel 1. Definities

 1. Aanbieding: het aanbod – al dan niet mondeling – die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 2. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kunt maken van het herroepingsrecht.
 4. Bruiloft: onder bruiloft wordt ook verstaan een evenement, jubileum, huwelijksaanzoek of verlovingsfeest.
 5. BW: het Burgerlijk Wetboek.
 6. Directe schade: uitsluitend de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 8. Indirecte schade: schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van jou, en/of schade wegens door Exceptional Weddings & Events gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.
 9. Kalenderjaar: Het tijdsinterval van precies een jaar volgens de kalender (1 januari tot en met 31 december).
 10. Koop op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals telefonische of digitale verkoop.
 11. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Exceptional Weddings & Events ter beschikking stelt die jij kunt invullen wanneer je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht.
 12. Offerte: Elke aanbieding van Exceptional Weddings & Events die aan jou wordt gedaan naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 13. Opdracht: De dienstverlening of het product dat door Exceptional Weddings & Events geleverd wordt.
 14. Opdrachtgever: de wederpartij – jij dus – van Exceptional Weddings & Events zijnde diegene die de opdracht aan Exceptional Weddings & Events heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft. Het kan ook zijn degene in wiens naam Exceptional Weddings & Events een bruiloft organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.
 15. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en Exceptional Weddings & Events waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst of product & Exceptional Weddings & Events tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
 16. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Exceptional Weddings & Eventsgeen invloed kan uitoefenen en waardoor Exceptional Weddings & Eventsniet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
 • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
 • een dag of dagen van nationale rouw;
 • contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
 • overheidsbesluiten;
 • werkstaking;
 • natuurrampen;
 • ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Exceptional Weddings & Events;
 • sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
 • epidemieën of pandemieën;
 • computerstoringen;
 • vertraagde leveringen van derden of andere overmachtssituaties bij derden;
 1. Partijen: Exceptional Weddings & Events en jij samen.
 2. Redelijke kosten: kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Schriftelijk: Alle communicatie tussen jou en Exceptional Weddings & Events die betrekking heeft op de opdracht (zowel elektronisch, via social media of anderszins).
 4. Vergoeding: Het tarief dat voor de opdracht is afgesproken.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en Exceptional Weddings & Events, waarop Exceptional Weddings & Events deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 3. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op het doen van een optie. Een optie is enkel onder bijzondere omstandigheden en in onderling overleg mogelijk.
 4. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met Exceptional Weddings & Events, verklaar jij dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Exceptional Weddings & Events altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.
 5. Jouw eventuele (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus op voorhand niet van toepassing.
 6. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Exceptional Weddings & Events, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
 7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden, – zoals dat zo mooi heet – ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 8. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 9. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gevolgd.

Artikel 3. Hoe een overeenkomst (oftewel opdracht) tot stand komt

 1. De overeenkomst komt tot stand na jouw (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van het aanbod van Exceptional Weddings & Events, inclusief deze algemene voorwaarden.
  Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan door Exceptional Weddings & Events gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.
 2. Het is ook mogelijk een opdracht met Exceptional Weddings & Events aan te gaan via partners van Exceptional Weddings & Events, zoals Hotels van Oranje. Je ontvangt dan ons aanbod inclusief onze algemene voorwaarden. De partner zal de facturatie, betaling en invordering voor zijn rekening nemen.
 3. Een aanbod/de offerte is tot 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. De offerte is gebaseerd op de door de jou verstrekte gegevens.
 4. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
 5. Exceptional Weddings & Events kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Alle aanbiedingen en prijsopgaven door Exceptional Weddings & Events zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
 7. Eveneens heeft Exceptional Weddings & Events altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 8. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief Btw.
 9. Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het aanbod, dan is Exceptional Weddings & Events daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Exceptional Weddings & Events aangeeft dat dit wel het geval is.
 10. Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 11. Aanbiedingen worden gebaseerd op de door jouw verstrekte informatie. Je bent dan ook verplicht alle relevante informatie te geven die van belang is voor het aanbod. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd, want als wij niet alle juiste informatie hebben dan heeft Exceptional Weddings & Events het recht om het aanbod te herroepen.

Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst en de levering

 1. Exceptional Weddings & Events zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting). Exceptional Weddings & Events levert de afgesproken zaken goed en deugdelijk volgens de afspraken in de overeenkomst.
 2. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Exceptional Weddings & Events.
 3. Exceptional Weddings & Events heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht.
 4. De stylingmaterialen die Exceptional Weddings & Events ter beschikking stelt blijven eigendom van Exceptional Weddings & Events met uitzondering van (verse) bloemen. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan Exceptional Weddings & Events worden geretourneerd dien je de vervangingswaarde aan Exceptional Weddings & Events te vergoeden.
 5. De opdracht wordt standaard uitgevoerd met twee personen en afhankelijk van de hoeveelheid werk een team van meerdere personen. Vooraf wordt zoveel mogelijk een inschatting gemaakt op basis van een interne kostenbegroting. Exceptional Weddings & Events behoudt het recht om op basis van nacalculatie een meerwerkfactuur in rekening te brengen.
 6. Indien jij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning, dan dient dit minimaal 3 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan Exceptional Weddings & Events schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten.
 7. Op de dag van de bruiloft/het event dien je zorg te dragen voor een gezonde maaltijd voor Exceptional Weddings & Events en de eventueel door haar ingeschakelde derden. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan één uur rijden van de woning dan wel vestigingslocatie van Exceptional Weddings & Events is gelegen, dan zal Exceptional Weddings & Events de kosten van een hotelovernachting bij je in rekening brengen. Alvorens een hotel te boeken zal er afstemming tussen jou en Exceptional Weddings & Events hierover plaatsvinden.
 8. Je geeft toestemming aan Exceptional Weddings & Events tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van Exceptional Weddings & Events.
 9. Indien je zelf leveranciers contracteert, dan dienen alle afspraken met al deze leveranciers uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bruiloft/het event schriftelijk te zijn vastgelegd en bekendgemaakt aan Exceptional Weddings & Events. Indien dat niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden dan zal Exceptional Weddings & Events hiervoor een bedrag van € 175,- inclusief btw per vastlegging c.q. wijziging voor in rekening brengen.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

1.       De betalingsverplichting ontstaat zodra de overeenkomst tot stand komt.

 1. De afgesproken vergoeding van Exceptional Weddings & Events is exclusief onkosten van Exceptional Weddings & Events en exclusief declaraties van door Exceptional Weddings & Events ingeschakelde derden.
 2. De door Exceptional Weddings & Events gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,39 per gereden kilometer.
 3. Ben jij een consument, dan gelden de volgende betaaltermijnen:

·         aanbetaling binnen 14 dagen na totstandkoming overeenkomst: 40% van de totaalsom;

·         uiterlijk twee maanden voor event/bruiloft: 50% van de totaalsom;

·         14 dagen na afloop event/bruiloft: restant van 10% plus eventuele meerkosten.

 1. Indien je als consument via een van de partners van Exceptional Weddings & Events een overeenkomst met ons bent aangegaan, geschiedt betaling rechtstreeks aan de partner. Meerwerk of overige gemaakte kosten zullen na afloop van het event/de bruiloft eveneens via de partner in rekening worden gebracht.
 2. Bij bedrijven wordt 100% van de totaalsom voorafgaande aan de dienstverlening in rekening gebracht met uitzondering van meerwerk.
 3. Facturen worden digitaal verzonden.
 4. Er geldt een betaaltermijn van 14 dagen. Tenzij er een last minute opdracht is die binnen 14 dagen gaat plaatsvinden.
 5. Indien de opdracht/bruiloft/event om welke reden dan ook door jou wordt verplaatst naar het volgende kalenderjaar, dan gaat dit in overleg met Exceptional Weddings & Events. Voor verplaatsing naar een weekend van het opeenvolgende kalenderjaar wordt een meerprijs van 50% extra van de minimale omzetgarantie gefactureerd, plus eventueel meerwerk (uren op basis van nacalculatie), tenzij verplaatsing de oorzaak vindt in aangetoonde overmacht aan jouw zijde.
 6. Indien je niet tijdig betaalt, ben je automatisch in verzuim. Exceptional Weddings & Events zendt na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin jij op je verzuim wordt gewezen en je alsnog de gelegenheid krijgt binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
 7. Wanneer je binnen 14 dagen nog niet aan de verplichtingen hebt voldaan, ben je vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit wordt berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 8. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Exceptional Weddings & Events het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten. Exceptional Weddings & Events is niet aansprakelijk voor eventuele schade die je hierdoor lijdt.
 9. Indien hetgeen in het vorige lid zich voordoet, heeft Exceptional Weddings & Events het recht de kosten die dit met zich meebrengt, door te voeren naar jou.
 10. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals (buiten)gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op jou worden verhaald.
 11. Exceptional Weddings & Events kan het recht van retentie (terughouding van het product of dienstverlening) uitoefenen, wanneer je tekortschiet in de voldoening van een opeisbare vordering (het eisen van de betaling volgens de overeenkomst), tenzij deze tekortkoming de terughouding niet rechtvaardigt.

Artikel 6. Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

 1. De Exceptional Weddings & Events geeft vooraf duidelijkheid over de kosten op basis van een kostenbegroting.
 2. Meerwerk of kosten die ontstaan doordat jij in gebreke bent gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden extra in rekening gebracht.
 3. Exceptional Weddings & Events houdt een urenregistratie bij.
 4. Bij minderwerk zal er een terugbetaling plaatsvinden of indien nog geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, een mindering op de factuur worden doorgevoerd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidstelling

Exceptional Weddings & Events blijft eigenaar van de aan jou bestelde zaken maar die nog niet volledig zijn betaald.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 1. Alle mogelijk uit de opdracht voortkomende rechten (en eventuele bestaande rechten) van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, komen toe aan Exceptional Weddings & Events. Dit geldt in de meest ruime zin van het woord.
 2. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Exceptional Weddings & Events daartoe bevoegd.
 3. Je mag geen aanduidingen in de prestaties over het intellectueel eigendom van Exceptional Weddings & Events verwijderen of wijzigen.
 4. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering aan derden – van het bedoelde onder dit artikel – is jou verboden. Dit geldt in de meest ruime zin van het woord.
 5. Exceptional Weddings & Events heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij jou in rekening te brengen. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet.

Artikel 9. Ontbinding en Annulering

 1. Exceptional Weddings & Events heeft het recht de overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens jou indien:
 • de inhoud van de overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en
 • voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van Exceptional Weddings & Events onvoldoende wordt gewaarborgd of
 • bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.
 1. Bij een bedrijf als opdrachtgever die de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen:
 • bij annulering binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de opdracht al binnen twee weken plaatsvindt: 15 % van het overeengekomen bedrag;
 • langer dan 8 weken voorafgaand aan het evenement: 75 % van het overeengekomen bedrag;
 • bij annulering binnen 3-8 weken voorafgaand aan het evenement: 90 % van het overeengekomen bedrag;
 • bij annulering tussen 3 weken of korter voorafgaand aan het evenement: 100 % van het overeengekomen bedrag.
 1. Indien de opdrachtgever, zijnde een consument, de overeenkomst annuleert, dan worden de redelijke kosten (inclusief kosten aan derden) en kosten van gederfde winst in rekening gebracht. Deze kosten bedragen:
 • bij annulering binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de opdracht al binnen twee weken plaatsvindt: 15 % van het overeengekomen bedrag;
 • bij annulering langer dan 8 weken voorafgaand aan het evenement: 70 % van het overeengekomen bedrag;
 • bij annulering 8 weken of korter en langer dan 1 week voorafgaand aan het evenement: 80 % van het overeengekomen bedrag;
 • bij annulering 1 week of korter voorafgaand aan het evenement: 90 % van het overeengekomen bedrag.
 1. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee voor Exceptional Weddings & Events alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
 • een verzoek tot faillissement;
 • (voorlopige) surseance/uitstel van betaling;
 • of schuldsanering;

wordt ingediend, zonder enige verplichting aan de kant van Exceptional Weddings & Events tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

 1. Exceptional Weddings & Events heeft bovendien het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
 • jouw bedrijf is stilgelegd of geliquideerd,
 • er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van jouw vermogen ofwel
 • jij het bedrijf aan derden overdraagt.

Dit geldt onverminderd de aan Exceptional Weddings & Events verder toekomende rechten.

 1. Annulering is een feit als Exceptional Weddings & Events de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.
 2. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft Exceptional Weddings & Events het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.
 3. Exceptional Weddings & Events heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
 4. Voor individuele of losse afspraken die niet minimaal 48 uur van te voren worden verzet/geannuleerd, worden de redelijke kosten in rekening gebracht.
 5. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie aan jouw zijde.
 6. Is Exceptional Weddings & Events toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Exceptional Weddings & Events zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Exceptional Weddings & Events zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.
 7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Exceptional Weddings & Events op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Exceptional Weddings & Events de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 8. Je bent verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten waarvan je een bewijs levert, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Dit om eventueel risico af te dekken voor overmacht of uitstel en/of annulering van de overeenkomst door een sterfgeval, ziekte, epidemie en/of anderszins. Het bruidspaar blijft anders immer aansprakelijk en dan gelden de annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 10. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten/diensten op afstand heb jij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in:
  op de dag nadat jij het product hebt ontvangen; of
  b. een vooraf door jou aangewezen en aan Exceptional Weddings & Events bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Exceptional Weddings & Events.
 3. Tijdens de bedenktijd zul je zorgvuldig omgaan met het product en de eventuele verpakking. Jij zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Het kenbaar maken van herroeping ben je verplicht te doen met behulp van het modelformulier (zie bijlage 1 Modelformulier voor herroeping).
 5. Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, ben je verplicht het product binnen 14 dagen retour te sturen. Jij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 6. Als je na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan de Exceptional Weddings & Events hebt teruggezonden, is de koop een feit.
 7. Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw rekening.
 8. Als je al een bedrag hebt betaald, zal Exceptional Weddings & Events dit bedrag zo spoedig mogelijk, of in ieder geval binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
  Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Exceptional Weddings & Events of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 9. Terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalmethode die door jou is gebruikt, tenzij je nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 10. Voor zover van toepassing, ben jij bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door jou, aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 11. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Exceptional Weddings & Events kan jouw recht op herroeping uitsluiten (zoals bedoeld in artikel 6:230p, van het Burgerlijk Wetboek).
 2. Specifiek wordt het herroepingsrecht uitgesloten voor onder andere:
  – de levering van de dienst die met uitdrukkelijke instemming van jou is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  – een consumentenkoop betreffende:

1°. De levering van volgens jouw specificaties vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;

2°. De levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
(artikel 6:230p, sub d en f, van het Burgerlijk Wetboek).

 1. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als Exceptional Weddings & Events dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Alvorens je überhaupt tot een claim overgaat, zul je eerst met Exceptional Weddings & Events in overleg treden om tot een oplossing te komen.Bepalingen voor bedrijven:
 2. Behalve in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Exceptional Weddings & Events, is de aansprakelijkheid van Exceptional Weddings & Events tot de vergoeding van Exceptional Weddings & Events voor de opdracht beperkt, althans tot dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Exceptional Weddings & Events is uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, toerekenbare, directe schade.
 4. Exceptional Weddings & Events kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld.
 5. Exceptional Weddings & Events is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is Exceptional Weddings & Events aansprakelijk tot de factuurwaarde van de opdracht.
 6. Aansprakelijkheid van Exceptional Weddings & Events, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 7. Exceptional Weddings & Events kan niet aansprakelijk worden gehouden:
 • Als jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
 • Door jouw handelen of nalaten;
 • Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
 • Tekortkomingen van derden.
 1. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek).

  Bepalingen voor consumenten:
 2. Indien Exceptional Weddings & Events aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:
  fouten of tekortkomingen in het materiaal dan wel de gegevens die door jou ter hand zijn gesteld;
  b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  c. fouten of tekortkomingen van door of namens Exceptional Weddings & Events ingeschakelde derden;
  d. Overmachtssituaties;
  tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt of er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. De aansprakelijkheid van Exceptional Weddings & Events tot de vergoeding is beperkt, althans tot dat deel van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Exceptional Weddings & Events slechts aansprakelijk voor het bedrag dat de verzekeraar uitkeert en mocht dit onverhoopt niet zo zijn, tot vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag.
 5. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gemiste besparingen, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 13. Inschakelen van derden

 1. Exceptional Weddings & Events maakt gebruik van derden, zoals bloemstylisten of andere freelancers en ondersteuners bij het uitvoeren van de opdracht.
 2. Exceptional Weddings & Events heeft ook het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW[1] wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geheimhouding en AVG

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
  – Exceptional Weddings & Events verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
  – de informatie algemeen bekend wordt;
  – Exceptional Weddings & Events optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. Persoonsgegevens die Exceptional Weddings & Events bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Exceptional Weddings & Events houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de AVG.

Artikel 15. Overmacht

 1. Exceptional Weddings & Events is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens jou als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Je wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Exceptional Weddings & Events op de hoogte gesteld als er sprake is overmacht.
 3. Exceptional Weddings & Events kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. In geval van overmacht zal Exceptional Weddings & Events zich naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
 5. Voor zoveel Exceptional Weddings & Events ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Exceptional Weddings & Events gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan jou te declareren. Exceptional Weddings & Events is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 16. Klachten

 1. Klachten over handelingen of gedragingen van Exceptional Weddings & Events moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, tijdig nadat de klacht is ontstaan, worden ingediend bij de Exceptional Weddings & Events.
 2. Bij een consumentenkoop is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Een snellere melding van klachten, dat wil zeggen direct na constatering, is in het belang van zowel jou als Exceptional Weddings & Events.
 3. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat jij je rechten verliest.

Artikel 17. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

 1. Exceptional Weddings & Events heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing. Als je een consument bent, krijg je de gelegenheid om de opdracht voort te zetten onder de oude voorwaarden.
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Exceptional Weddings & Events.

Artikel 18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 2. Exceptional Weddings & Events gaat ervan uit dat het nooit tot een geschil komt, maar mocht dit toch gebeuren dan zullen partijen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Exceptional Weddings & Events is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Exceptional Weddings & Events behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.
 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers.

 

[1] Artikel 7:404 BW: Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 7:407 lid 2 BW: Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

Artikel 7:409 BW: Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.